ADMITERE LICENȚĂ 2017

1. Informaţii generale

Facultatea Construcţii de Maşini şi Management Industrial organizează Admiterea 2017 la studii universitare de licenta (4 ani) pe trei domenii de studiu  cu formă de finanţare (buget sau taxă)

Inginerie Industrială 

Inginerie Mecanică

Inginerie şi Management

Candidaţii pot opta la înscriere pentru oricare dintre cele trei domenii şi oricare dintre cele două forme de finanţare, în ordinea preferinţelor. La finalizarea studiilor universitare de licenta , absolvenţii primesc Diploma de Licenta si calificarea de Inginer în domeniul si programul de studii absolvite. 

Conform Procedurii pentru organizarea si desfasurarea admiterii in ciclul de studii universitare de licenta, cod TUIASI.POB.09, admiterea la studii universitare de licenţă se organizează pe universitate, cu distribuirea candidaților pe facultăţi şi domenii de studiu. 

Procedură de organizare și desfășurare a admiterii 2017 în ciclul de studii universitare de licențăaici

Documente Admitere cetățeni din statele membre ale Uniunii Europene aici

Metodologia de primire la studii și școlarizare a cetățenilor străini aici

Echivalarea Diplomei de Bacalaureat obținute în Republica Moldova – aici  Pentru mai multe detalii accesați www.cnred.edu.ro

Toţi candidaţii declaraţi admişi şi înmatriculaţi în anul I de studiu, care nu au domiciliul în municipiul Iaşi, au asigurate locuri de cazare, în anul universitar 2017-2018,  în caminul T17  din campusul Tudor Vladimirescu.


2. Calendar de admitere

 Sesiunea iulie 2017 
Înscrierea candidatilor10- 28 Iulie 2017 Luni – Vineri 8.00 – 15.00
Sâmbăta 8.00‑12.00
Afisarea rezultatelor31 Iulie 2017
Termen limita depunere acte in original/Retragerea dosarelor07 Septembrie 2017
Afisarea rezultatelor finale08 Septembrie 2017

3. Număr de locuri

Domeniul Specializarea 
INGINERIE
INDUSTRIALĂ
Tehnologia Construcţiilor de MaşiniPrezentare
Maşini-Unelte şi Sisteme de ProducţiePrezentare
Ingineria SudăriiPrezentare
INGINERIE
MECANICĂ
Mecanică Fină şi NanotehnologiiPrezentare
Maşini şi Sisteme Hidraulice şi PneumaticePrezentare
INGINERIE ŞI
MANAGEMENT
Inginerie Economică în Domeniul MecanicPrezentare

Pentru candidatii din Republica Moldova care au absolvit liceul in Romania sunt alocate 2  locuri bugetare cu bursa (cate unul la Inginerie Industriala si la Inginerie si Management).  Înscrierile pentru acesti candidati se fac centralizat la Rectorat, Corp T.

Pentru candidatii, cetateni ai Republicii Moldova, care au efectuat studiile liceale în Republica Moldova sunt alocate 12 locuri bugetare (6 cu bursa si 6 fara bursa). Inscrierile se fac conform reglementarilor in vigoare.

Studentii admisi pe locurile “cu taxa” beneficiaza de aceleasi drepturi ca si studentii subventionati, cu exceptia acelor aspecte care se refera la achitarea unor obligatii financiare. Incepand cu anul al II – lea de studiu acesti studenti au posibilitatea ca, in functie de rezultatele scolare, sa poata dobandi statutul de “student subventionat”. Pentru anul universitar 2017 – 2018 taxa de scolaritate pentru acesti studenti se va stabili, cel mai tarziu cu doua saptamani inaintea inceperii anului universitar, prin corelare cu taxa din anul universitar precedent (2700 lei anual).


4. Metodă de selecţie

Admiterea la Facultatea Construcţii de Maşini şi Management Industrial se face pe baza de CONCURS DE DOSARE.

Media generală de admitere (MA) se calculează cu formula:

MA = MB

unde:

MB– este media obtinută la Bacalaureat;

 

Condiţii speciale de admitere 

Sunt admisi fara concurs de admitere candidatii care au obtinut în perioada studiilor liceale distinctii la fazele nationale ale olimpiadele scolare si/sau la alte concursuri nationale sau internationale inclusiv la Concursul National de Matematica “Adolf Haimovici” si primesc o bonificatie de doua puncte la media finala, candidatii care au obtinut premii sau mentiuni la fazele judetene ale Concursului National de Matematica “Adolf HAIMOVICI” sau la Concursul de Creativitate Mecanica “Dumitru MANGERON” organizate de ISJ Iasi si Facultatea de Constructii de Masini si Management Industrial.

Repartizarea candidatilor pe facultăți și pe domenii se va face în functie de Media de Admitere, în ordine descrescatoare, în funcție de opțiuni.

Criterii de departajare în caz de egalitate a mediilor:
1. Nota obtinuta la Bacalaureat la disciplina limba romana (proba scrisa);
2. Nota obtinuta la Bacalaureat la disciplina obligatorie a profilului (proba scrisa);
3. Nota obtinuta la Bacalaureat la disciplina la alegere (proba scrisa);


5. Acte necesare pentru admiterea la licenţă

1. Fişa de inscriere (se completează în momentul înscrierii, la sediul facultăţii)
2. Diploma de Bacalaureat sau diploma echivalenta cu aceasta, in original si in copie xerox si Foaia Matricola;
Pentru candidatii care promoveaza examenul de Bacalaureat in sesiunea iunie – iulie 2017, pentru prima sesiune de admitere, respectiv august – septembrie 2017 pentru a doua sesiune de admitere, se accepta, in locul diplomei de bacalaureat, o adeverinta eliberata de liceu, in care se mentioneaza atat media generala obtinuta la bacalaureat cat si notele obtinute la probele sustinute. In acest caz candidatii vor semna declaratia de la punctul 8.
3. Certificatul de nastere, în original şi în copie xerox.
4. Adeverinta medicala tip,  Adeverinţa trebuie să specifice “nu este în evidență cu boli psihice și infecțio-contagioase“. Acolo unde este cazul, se va aduce avizul psihologic/psihiatric.
5 . Doua fotografii tip carte de identitate;
6. Adeverinta din care sa rezulte calitatea de student pentru studentii care urmeaza o a doua specializare in paralel;
7. Diploma de licenta sau de absolvire, in original sau copie xerox, pentru cei care doresc sa urmeze o a doua specializare;
8. Declaratii privind luarea la cunostinta de necesitatea aducerii Diplomei de Bacalaureat in original pana la data stabilita pentru fiecare sesiune de concurs (formular tip existent la Comisia de Inscriere);
9. Adeverinta eliberata de comisia de admitere de la facultatea la care candidatul a depus documentele in original, prin care se atesta inscrierea cu acte in original. In acest caz documentele vor fi depuse in copie xerox iar candidatul va semna declaratia de la punctul 8.
10. Chitanta de plata a taxei de inscriere (se platese in cadrul secretariatului facultatii, etaj I) sau acte doveditoare privind scutirea de la plata taxei
11. O copie simpla dupa Cartea de Identitate

Pentru scutirea de taxa pot fi atasate la dosar, dupa caz: 1. Adeverinta eliberata de unitatea de invatamant si vizata de inspectoratul scolar judetean in cazul copiilor a caror parinti sunt cadre didactice in invatamantul preuniversitar; 2. Adeverinta eliberata de institutia de invatamant superior in cazul copiilor a caror parinti sunt cadre didactice universitare sau angajati ai Universitatii Tehnice “Gheorghe Asachi” Iasi; 3. Copii legalizate dupa certificatul de deces al parintilor sau adeverinta eliberata de Centrul de plasament in cazul copiilor orfani sau asistati). De asemenea, la dosar trebuie să fie depusă Diploma de Bacalaureat în original.